در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
ریال۴.۵۰۰.۰۰۰

خورش قلیه با ماهی

فیله ماهی جنوب پخته شده به روش سو وید و فر با خورش قلیه تند و ترش سرو شده با پلو