در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۳.۳۰۰.۰۰۰

خورش قلیه با ماهی

فیله ماهی جنوب پخته شده به روش سو وید و فر با خورش قلیه تند و ترش سرو شده با پلو