در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
ریال۲.۹۰۰.۰۰۰

خورش مرغ ترش

كعب مرغ پرتقالي سوويد شده و خورش لونگي با گردو به همراه پلو