ریال۹۵۰.۰۰۰

فوکاچا خمیر ترش و گوجه

فوکاچا خمیر ترش روغن زیتون فرابکر و گوجه و بازیل

طریقه‌ی مصرف
بعد از یخ زدایی در دمای محیط چند دقیقه در فر یا توستر گرم کنید (بنا به سلیقه)