در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
ریال۲.۰۵۰.۰۰۰

پیتزا مارگریتا

سس گوجه، موتزورلای تازه، ریحان و روغن زیتون فرابکر