ریال۲.۳۰۰.۰۰۰

پیتزا چهارپنیر نیمه‌آماده

پیتزا چهارپنیر نیمه‌آماده / پیتزا را پس از یخ زدایی در فر از قبل گرم شده به مدت پانزده تا بیست دقیقه حرارت دهید