ریال۴.۴۰۰.۰۰۰

پیتزا سالسیچا

سس گوجه، سوسیس دست ساز، موتزورلا، پیاز قرمز و روغن مزه دار شده با سماق