ریال۲.۵۰۰.۰۰۰

پیتزا سالسیچا نیمه‌آماده

پیتزا سالسیچا نیمه‌آماده / پیتزا را پس از یخ زدایی در فر از قبل گرم شده به مدت پانزده تا بیست دقیقه حرارت دهید