ریال۴.۴۰۰.۰۰۰

پیتزا سالسیچا بیانکا

سس سفید، سوسیس دست ساز، موتزورلا، ریکوتای رازیانه و گشنیز تازه