ریال۱.۹۰۰.۰۰۰

سوتولیو

پنیر محلی، گوجه خشک و فلفل مزه دار شده در روغن زیتون خوابانده شده