در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
ریال۱.۸۰۰.۰۰۰

سالاد تمرهندی

کاهوی لیتل جم، پیاز اسلایس شده، پیکل ترب قرمز،آجیل کاراملایز شده و روغن زیتون فرابکر با درسینگ تمر هندی