در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۱.۷۰۰.۰۰۰

سالاد تمرهندی

کاهوی لیتل جم، پیاز اسلایس شده، پیکل ترب قرمز،آجیل کاراملایز شده و روغن زیتون فرابکر با درسینگ تمر هندی